Oświadczenie dzierżawcy kortów - Korty Sulejówek

Oświadczenie dzierżawcy kortów

 

Szanowni Mieszkańcy!

Moje stanowisko jako dzierżawcy kortów.

Umowa dzierżawy, podpisana w 2012 r., została w roku 2013 aneksowana o zapis, który AUTOMATYCZNIE przedłużał istniejącą do 30.06.2021 r. umowę o następne 9 lat w sytuacji, gdy obie strony nie postanowią inaczej za porozumieniem stron i w formie pisemnej i za zgodą Rady Miasta i nie później niż 6 miesięcy przed końcem pierwszego okresu umowy.

W 2017 roku przedstawiliśmy koncepcję stworzenia OSiR-u, w której korty zostałyby wchłonięte przez ten OSiR i wtedy otrzymalibyśmy zwrot wartości inwestycji, natomiast moglibyśmy pracować dla OSIR-u jako zarządca części tenisowej ośrodka. W ramach tych propozycji chcieliśmy również przekazać miastu powłokę pneumatyczną do przykrywania całego nowego boiska do piłki nożnej przy Liceum. Ta propozycja została odrzucona.

W lipcu 2020 roku przedstawiłem dyrekcji Liceum oraz władzom miasta propozycję przedłużenia obowiązującej od 2012 r. umowy na 25 lat ze względu na plan przywrócenia kortom rentowności, którą utraciły wyniku pandemii oraz wzrostu cen energii elektrycznej i gazu poprzez dokonanie dalszych inwestycji, w szczególności instalacji fotowoltaicznej. Propozycja ta również została odrzucona przez dyrekcję Szkoły bez odniesienia do wysokości proponowanego czynszu, ale z informacją, że nie jest władna podejmować decyzji, obejmującej taki okres.

Wobec tego, w następnych krokach moje propozycje były dyskutowane z Urzędem Miasta.

Propozycja dzierżawy na okres 25 lat zawierała zapis, że „Umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron, z zachowaniem minimum 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na warunkach uzgodnionych w porozumieniu stron.” co było z naszej strony propozycją zapewniającą miastu elastyczność w przyszłości.

W październiku 2020 roku przedstawiłem Dyrekcji, Radzie Miasta, oraz Burmistrzowi propozycję procedury, która doprowadziłaby do podpisania nowej umowy. Odpowiedź uzyskałem jedynie od Przewodniczącego Rady Miasta, który wskazał Burmistrza jako inicjatora ewentualnej uchwały, umożliwiającej podpisanie czegokolwiek.
Oczekiwałem, że druga strona, znając zapis aneksu o automatycznym przedłużeniu się umowy na następne 9 lat, podejmie kroki, by uzgodnić warunki (czasowe i finansowe), jakie by obowiązywały po 30 czerwca 2021 roku. Nic takiego nie nastąpiło.

Od stycznia 2021 roku miałem pewność, że umowa automatycznie się przedłuży. Zapewniał mi to aneks. Dyrekcja Szkoły ani razu nie wystąpiła z jakąkolwiek propozycją zmiany stawki czynszu. Teraz z tego faktu, kuriozalnego w obrocie gospodarczym, sformułowano zarzut, że ja sam nie wystąpiłem z propozycją podwyżki czynszu.
W marcu 2021 r. zostałem pisemnie poinformowany, że obowiązywanie trwającej umowy kończy się z dniem 30 czerwca 2021 r. i nie zostanie ona przedłużona, a także, że nie będzie nowego dzierżawcy.

Nie zgadzając się z powyższym, odpisałem, że umowa się przecież przedłuży zgodnie z aneksem.

Odpowiedzią było wypowiedzenie obowiązującej umowy, ale w trybie art. 43 p. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które nie musi być uzasadnione, ale wymaga zgody Burmistrza Miasta. Na tę zgodę powołała się Pani Dyrektor, ale jej nie dołączyła choć jest to jeden z formalnych warunków ważności wypowiedzenia umowy.

Równocześnie z wypowiedzeniem dostałem decyzję, że nie będzie rozliczenia nakładów finansowych i mam teren przywrócić do stanu poprzedniego.
Nasza umową poszła zatem literalnie do kosza. Miasto postanowiło nie uwzględniać jej zapisów, które przez 9 lat respektowało.
Na spotkaniu w dniu 30 marca 2021 roku Dyrekcja Szkoły odrzuciła moją propozycję rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
Miasto nie chciało podjąć jakichkolwiek negocjacji.

Odtąd wszelkie inne oświadczenia i niepoparte dokumentami „informacje” ze strony Miasta, umieszcza w mediach społecznościowych jedynie Pan Wiceburmistrz Górniak. Niestety większość z tych wpisów zawiera informacje niezgodne z prawdą i dlatego nie można już rozmawiać merytorycznie o faktach i prowadzić dyskusji na bazie obowiązującej umowy.

Może mediacja z udziałem strony trzeciej umożliwiłaby np. powołanie nowej formy zarządzania wybudowaną przeze mnie infrastrukturą, co dziś koncyliacyjnie przedstawiłem w mediach (FB).

Dla wiarygodności Miasta, obecnie najważniejsze jest odnalezienie oferty, którą rzekomo mi złożyło – oferty o której mówi Pan Wiceburmistrz Górniak w słowach: „W końcu gdy udało się przedstawić ofertę urealnienia stawki czynszu do poziomu choć trochę zbliżonego do warunków rynkowych wynajmujący odrzucili ją i nie wyrazili chęci dalszych negocjacji”. Oczekuję pisemnego dowodu potwierdzającego, że taka oferta została złożona oraz, że ja tę ofertę odrzuciłem.

Apeluję do Urzędu Miasta, a w szczególności do Pana Wiceburmistrza Górniaka o zaprezentowanie mieszkańcom tych obu dokumentów.

 

Wojciech Zdanowicz

 

Kliknij i przeczytaj podsumowanie >