Regulamin - Korty Sulejówek

Regulamin

Regulamin Kortów Tenisowych „topSpin” w Sulejówku.

 1. Korty są czynne od 08:00 do 22:00
 2. Minimalne warunki pogodowe do gry na kortach ziemnych są spełnione jeśli: T – temperatura o godz. 8:00  => 8 stopni Celsjusza; oraz w terminie gry: brak opadów, prędkość wiatru <= 36 km/godz (10m/s), a widoczność =>50 m.
 3. Z kortów można korzystać po uprzedniej rezerwacji oraz opłaceniu gry.
 4. Klient ma prawo odwołania dokonanej wcześniej rezerwacji kortów.
 5. W przypadku nieodwołania lub odwołania w czasie równym lub krótszym niż na 1 godzina przed grą, rezerwację traktuje się jako wykorzystaną i należy uiścić za nią pełną opłatę.
 6.  odwołanie rezerwacji do godz. 22:00 w dniu poprzedzającym termin rezerwacji, jest wolne od opłaty stosownej ceny.
 7.  odwołanie rezerwacji w ciągu 2 godzin przed terminem rezerwacji pociąga za sobą obowiązek uiszczenia 50%  stosownej ceny.
 8. odwołanie gry z trenerem w dniu treningu pociąga za sobą obowiązek uiszczenia 50% stosownej ceny (wynajem kortu +   usługa trenerska)
 9. Uwaga! Losowe przypadki indywidualne (w liczbie nie przekraczającej 20% wykorzystanych terminów), mogą być uznane jako wolne od opłat.
 10. W razie wątpliwości odnośnie przydatności kortu do gry w związku z pogodą, należy skontaktować się z biurem kortów pod numerem 502530075 lub 509221101.
 11. Na korty wchodzimy wyłącznie w stroju oraz obuwiu przeznaczonym specjalnie do gry w tenisa (o odpowiedniej płaskiej i oblanej podeszwie, z bieżnikiem dla kortów ziemne lub odpowiednio, dla sztucznej trawy w hali ).
 12. Wynajem kortu ziemnego na 1 godzinę oznacza 57 min gry i 3 min na uporządkowanie kortu (zasiatkowanie i zebranie piłek). W hali plac gry należy opuścić wraz z końcem czasu wynajmu, po uprzednim zebraniu piłek. Korty wynajmowane są na pełne godziny.
 13. Po skończonej grze użytkownik powinien zasiatkować kort zimny – ZAWSZE W KIERUNKU POPRZECZNYM
 14. Użytkownik kortu powinien kończyć grę punktualnie. Każde przedłużenie należy uzgodnić z obsługą.
 15. W przypadku konieczności wykonania drobnych napraw nawierzchni, użytkownik powinien zawiadomić o tym fakcie obsługę. Czyszczenie linii można wykonać samemu używając wyłącznie szczotki do linii, prowadząc ją wolno i bez docisku.
 16. Możliwość gry na kortach zależy od warunków pogodowych. O ich przydatności decyduje obsługa.
 17. Do obsługi wszelkich urządzeń elektrycznych (oświetlenie), instalacji wodnej, napinania siatki oraz podlewania kortów wężem, uprawnieni są wyłącznie pracownicy kortu.
 18. Na kortach przestrzegamy zasad fair play oraz ogólnie przyjętych norm towarzyskich. Nieakceptowane są wszelkie zachowania, które zakłócają komfort gry innych osób oraz samopoczucie osób znajdujących się w otoczeniu kortów.
 19. Na kortach obowiązuje bezwzględny zakaz używek i palenia papierosów. Zarządca kortów ma prawo odmówić wejścia na kort osobom, których zachowanie wskazuje na złą dyspozycję, spożycie alkoholu lub podwyższone ryzyko wypadku lub urazu.
 20. Grający powinni powstrzymywać się od głośnego komentowania własnej gry, a w szczególności używania słów powszechnie uważanych za wulgarne.
 21. Grający sami sędziują grę. Ocena czy piłka była w korcie, czy poza nim należy do gracza, po stronie którego piłka upadła. Można oczywiście korzystać z osoby trzeciej.
 22. Wszelkie spory między grającymi związane z grą w tenisa są rozstrzygane z uwzględnieniem oficjalnych zasad gry ogłoszonych przez ITF (International Tennis Federation) oraz punktu 12 Regulaminu. W przypadku dalszych niezgodności, należy odwołać się do niepisanych i zwyczajowo przyjętych reguł gry oraz do kultury graczy.
 23. W przypadku braku porozumienia, gracze mogą się odwołać do arbitrażu. Arbitrem jest przedstawiciel zarządcy kortu. Decyzja arbitra podejmowana jest na podstawie konsultacji przypadku z zasadami gry w tenisa ITF, jest ostateczna i nie podlega dalszej dyskusji.
 24. Grupy treningowe stosują się do poleceń i decyzji trenera prowadzącego zajęcia, jednak w żadnym przypadku nie mogą naruszać któregokolwiek punktu Regulaminu.
 25. Grupy treningowe obowiązuje także Regulamin Grup Treningowych. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa zawarte w Regulaminie Grup Treningowych dotyczą wszystkich osób znajdujących się na terenie kortu.
 26. Osoby grające na korcie grają tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wyłączona jest odpowiedzialność zarządcy kortów za wszelkie kontuzje lub uszkodzenia ciała związane z korzystaniem z kortów.
 27. Na całym terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz używek i palenia papierosów.

Regulamin Grup Treningowych
na Kortach Tenisowych „topSpin” w Sulejówku.

 1. Dbałość o bezpieczeństwo osób jest obowiązkiem, wszystkich osób, które znajdują się na korcie. W związku tym należy się powstrzymać od jakichkolwiek czynności, także tych związanych z wykonywanymi ćwiczeniami, jeśli ich wykonanie mogłoby być potencjalnie niebezpieczne dla innych osób znajdujących się na korcie.
 2. Osoby grające na korcie lub sali gimnastycznej grają tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wyłączona jest odpowiedzialność zarządcy kortów za wszelkie kontuzje lub uszkodzenia ciała związane z korzystaniem z kortów oraz uczestniczeniem w zajęciach.
 3. Wraz z przystąpieniem dziecka do zajęć rodzic lub opiekun potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych by jego dziecko uczestniczyło w treningach tenisowych oraz akceptuje plan treningowy i Regulamin Grup Treningowych.
 4. Za dzieci przebywające na terenie kortów tenisowych, lub w sali gimnastycznej odpowiedzialni są rodzice. Osoby prowadzące zajęcia sprawują opiekę nad dziećmi tylko w czasie trwania zajęć. Rodzice są odpowiedzialni za odebranie dziecka z zajęć.
 5. Na korty wchodzimy  w stroju oraz obuwiu przeznaczonym specjalnie do gry w tenisa (o odpowiedniej płaskiej i oblanej podeszwie).
 6. Obowiązuje absolutny zakaz wykonywania jakichkolwiek ruchów rakietą w pobliżu innych osób, które mogłyby skutkować mimowolnym uderzeniem rakietą innej osoby.
 7. Zabronione jest uderzanie piłki w kierunku innej osoby, chyba, że wykonywane jest to jako element ćwiczenia na polecenie prowadzącego.
 8. Dzieci mogą wchodzić na trybunki lub wieże sędziowskie tylko za zgodą i pod nadzorem opiekuna (rodzica). W przeciwnym przypadku jest to zabronione. Wejście i zejście z trybunki odbywa się po specjalnych przeznaczonych do tego schodkach.
 9. Właściciel (lub uprawniony przez niego zarządca kortu) mogą ustalić inną niż w standardowym cenniku kwotę odpłatności za korty jeżeli na korcie w trakcie zajęć znajduje się więcej niż 4 osoby, lub kort narażony jest na ponadstandardowe zużycie w wyniku prowadzonych zajęć.
 10. W przypadku rezygnacji z zajęć lub czasowej niemożliwości uczestniczenia w treningach (w wyniku zdarzeń losowych) klient zobowiązany jest poinformować o tym prowadzącego zajęcia. Rozliczenie nastąpi w drodze indywidualnych ustaleń z prowadzącym zajęcia.

Od dnia 22 marca 2013r. wszystkie strony internetowe prezentowane użytkownikom w Polsce powinny spełniać wymagania określone w art. 173 znowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne, tzn. w przypadku gdy stosują na swoich stronach cookies lub podobne technologie, administrator powinien poinformować na stronie o celu przetwarzania danych oraz uzyskać zgodę użytkownika.

Polityka cookies

Od dnia 22 marca 2013 r. wszystkie strony internetowe prezentowane użytkownikom w Polsce powinny spełniać wymagania określone w art. 173 znowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne, tzn. w przypadku gdy stosują na swoich stronach cookies lub podobne technologie, administrator powinien poinformować na stronie o celu przetwarzania danych oraz uzyskać zgodę użytkownika.

Niniejszym informujemy, że korzystając ze strony www.kortysulejowek.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w zakresie koniecznym do poprawnego korzystania z serwisu.